પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, સુરેન્દ્રનગર

કલેકટર ઓફીસ અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ,
પોલીસ કોલોની,
સુરેન્દ્રનગર,
ગુજરાત - ૩૬૩૦૪૦

૮:૩૦ A.M થી ૫:૩૦ P.M
+૯૧ ૨૭૫૨ ૨૮૫૨૦૦

Holiday Calendar

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર